รูปภาพสินค้า รหัส9789742125653
9789742125653
เทคนิคการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ผู้เขียนยรรยง ธรรมธัชอารี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 160.00 บาท
ราคาสุทธิ 160.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742125653
จำนวน: 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 11 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: คำนำ
-ต้องการให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับต้นทุนและมองเห็นความสำคัญของการลดต้นทุน เพือเตรียมความพร้อมเบื่องต้นในการก้าวสู่การแข่งขันระดับโลกด้วยเทคนิคการลดต้นทุนที่มีประสิทธิ์ภาพ และได้มีการใช้อยู่ในองค์กรธุรกิจระดับโลกหลายแห่ง
:: เนื้อหาโดยสังเขป
-การแข่งขันทางธุรกิจเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านผลกำไรนั้น เจ้าของกิจการและผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจเสียแต่เนิ่นๆ การลดต้นทุนเป็นเรื่องสำคัญควบคู่กับการบริหารธุรกิจมาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นย่อมหมายถึงกำไรที่ลดลง ดังนั้นถ้าหากกิจการต้องการรักษาสัดส่วนของกำไรไว้ให้ได้ก็จำเป็นต้องลดต้นทุนลง และกระบวนการลดต้นทุนก็เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง เพราะธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงย่อมนำไปสู่การตัดราคาขายอันหมายถึงการตัดกำไรลงนั่นเอง แม้ว่าการคำนวณต้นทุนสินค้าและบริการมักเป็นเรื่องของฝ่ายบัญชี แต่ถ้าหากพนักงานทุกคนมีพื้นความรู้และเห็นความสำคัญของการควบคุมต้นทุนก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะการควบคุมต้นทุนให้ได้ย่อมหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้มาตรฐานเช่นเดียวกัน หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับต้นทุนและมองเห็นความสำคัญของการลดต้นทุน เพื่อเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในการก้าวสู่การแข่งขันระดับโลกด้วยเทคนิคการลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและได้มีการใช้อยู่ในองค์กรธุรกิจระดับโลกหลายแห่ง ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งนำเสนอในรูปแบบที่อ่านง่ายและใช้ตัวอย่างประกอบที่ใกล้ตัวมากที่สุด ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านสามารถเทียบเคียงได้กับกรณีต่างๆในชีวิตจริง
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุน
บทที่ 2 “ต้นทุนมาตรฐาน” เครื่องมือสำคัญในกระบวนการลดต้นทุน
บทที่ 3 แนวคิดในการลดต้นทุน
บทที่ 4 แนวทางลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
บทที่ 5 การริเริ่มกระบวนการลดต้นทุน
บทที่ 6 การรายงานและติดตามผล
:: ข้อมูลพิเศษ
-ท่านสามารถพบคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ ธุรกิจจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยการทำผลกำไรแต่การแข่งขันด้านราคากลับทำให้ผลกำไรต้องหมดสิ้นไป การลดต้นทุนในวันนี้จึงเท่ากับเป็นการป้องกันหายนะที่อาจเกิดขึ้นแก่กิจการในอนาคต เหมะสำหรับนักธุรกิจผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ต้องการให้องค์กรของตนอยู่รอดต่อไปในระยะยาว