รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742123635
จำนวน: 372 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 195 x 248 x 30 มม.
น้ำหนัก: 1050 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 02 / 2549
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเรื่อง "Efficacy of Maintenance : สัมฤทธิผลของงานบำรุงรักษา" มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นคู่มือประกอบการทำงานบำรุงรักษา ให้เกิดการเพิ่มพูนศักยภาพและความเข้มแข็งในเชิงการบริหารงานบำรุงรักษา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการสร้างผลผลิตให้มีต้นทุนต่ำที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นไปที่เทคนิคหรือวิธีการลงมือทำงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ แต่จะเน้นให้เข้าใจหลักการจัดระบบงาน และจัดการให้กิจกรรมต่างๆ ของงานบำรุงรักษาและหน่วยงานข้างเคียงเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงนำเสนอข้อแนะนำไปปฏิบัติ และข้อสรุปที่ครอบคลุมวิธีปฏิบัติของระบบบริหารงานบำรุงรักษาเพื่อเป็นแนวทางที่ช่วยให้สามารถกำหนดบทบาทหน้าที่ และทิศทางการพัฒนาระดับสมรรถนะของหน่วยงานบำรุงรักษา เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 คำศัพท์และคำนิยามของงานบำรุงรักษา

 • บทที่ 2 การกำหนดประเภทงานบำรุงรักษา

 • บทที่ 3 การจัดโครงสร้างและนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

 • บทที่ 4 การจัดเตรียมข้อมูลบำรุงรักษา

 • บบที่ 5 การจัดกลุ่มงานบำรุงรักษาตามแผน

 • บทที่ 6 ตารางงานของกลุ่มกิจกรรมบำรุงรักษาตามแผน

 • บทที่ 7 ระบบควบคุมบำรุงรักษา

 • บทที่ 8 การบริการงานบำรุงรักษาขณะหยุดเดินเครื่องตามแผน

 • บทที่ 9 การวางแผนด้านอะไหล่

 • บทที่ 10 การจ้างเหมาและพันธมิตรงานบำรุงรักษา

 • บทที่ 11 การจัดงบประมาณบำรุงรักษา

 • บทที่ 12 แผนแม่บทการบริหารงานบำรุงรักษา

 • บทที่ 13 ระบบบริหารงานบำรุงรักษา

 • บทที่ 14 ระบบบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์

 • บทที่ 15 สมรรถนะของหน่วยงานบำรุงรักษาและการปรับปรุง

 • บทที่ 16 การจัดงานบำรุงรักษาให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 • บทที่ 17 ระบบบริหารต้นทุนของธุรกิจบริการ
  ฯลฯ