รูปภาพสินค้า รหัส9789742121310
9789742121310
-
ผู้เขียนโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 198.00 บาท
ราคาสุทธิ 198.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742121310
จำนวน: 416 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 240 x 19 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 09 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เป็นฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ครบถ้วนทันสมัยและให้มีความละเอียดสมบูรณ์มากขึ้น เพียงพอต่อการศึกษาวิชานี้ทั้งในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ด้วยการจัดกลุ่มเนื้อหาเอาไว้อย่างมีระบบ คือ บทนำพื้นฐานระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบ, ระยะที่ 1: การ
วางแผนโครงการ, ระยะที่ 2: การวิเคราะห์, ระยะที่ 3: การออกแบบ,
ระยะที่ 4: การนำไปใช้ และระยะที่ 5: การบำรุงรักษา พร้อมภาคผนวก
ได้เพิ่มเติมเนื้อหาพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ และมาตรฐานคุณภาพของระบบสารสนเทศกับโมเดล CMM อีกด้วย เหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนหรืออ้างอิงของคณาจารย์
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทนำ พื้นฐานระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบ

 • บทที่ 1 ระบบสารสนเทศและบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบสมัยใหม่

 • บทที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

 • ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการ

 • บทที่ 3 การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้

 • ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis Phase)

 • บทที่ 4 การรวบรวมความต้องการ

 • บทที่ 5 แบบจำลองกระบวนการ

 • บทที่ 6 แบบจำลองข้อมูล

 • ระยะที่ 3 การออกแบบ (Design Phase)

 • บทที่ 7 การออกแบบระบบ: ตอนที่ 1

 • บทที่ 8 การออกแบบระบบ: ตอนที่ 2

 • ระยะที่ 4 และ 5 การนำไปใช้ และการบำรุงรักษา

 • บทที่ 9 การนำไปใช้และการบำรุงรักษา

 • ภาคผนวก ก. พื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML

 • ภาคผนวก ข. มาตรฐานคุณภาพของระบบสารสนเทศกับโมเดล CMM

 • ภาคผนวก ค. เฉลยแบบฝึกหัด