รูปภาพสินค้า รหัส9789742120061
9789742120061
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการทำวิจัย ในส่วนปฏิบัติที่เกี่ยวกับการนำโปรแกรม SPSS for Windows
ผู้เขียนประกายรัตน์ สุวรรณ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742120061
จำนวน: 332 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 189 x 240 x 21 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสองส่วน คือ เนื้อหาในส่วนทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการทำวิจัย ส่วนประกอบของการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำสถิติศาสตร์เข้ามาช่วยในการวิจัย เนื้อหาส่วนที่สอง คือ ในส่วนปฏิบัติที่เกี่ยวกับการนำโปรแกรม SPSS for Windows มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคระห์ข้อมูลการแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ โดยจะมีรูปภาพประกอบการอธิบายเป็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนนอกจากนี้ในแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการฝึกทบทวนความรู้จากเนื้อหานั้นๆจึงเหมาะกับบุคคลที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง หรือใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหรือนำไปใช้ประกอบการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานวิจัย และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินี้
:: สารบัญ

สารบัญ

 • คำนำ

 • บทที่ 1 การวิจัย

 • บทที่ 2 ข้อมูลและตัวแปร

 • บทที่ 3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 • บทที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 • บทที่ 5 สถิติเชิงพรรณนา

 • บทที่ 6 การนำเสนอข้อมูล

 • บทที่ 7 การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้

 • บทที่ 8 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน

 • บทที่ 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวน

 • บทที่ 10 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูล

 • บทที่ 11 การวิเคราห์สหสัมพันธ์และการถดถอย

 • บทที่ 12 สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์

 • ภาคผนวก

 • เอกสารอ้างอิง