รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742080310
จำนวน: 454 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 21 มม.
น้ำหนัก: 850 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: แมคกรอ-ฮิล, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ คณิตศาสตร์บริหารธุริกจและเศรษฐศาสตร์ เล่มนี้ นับเป็นหนังสือ Schaum's อีกเล่มหนึ่งที่ทาง สำนักพิมพ์ แมคกรอ-ฮิล ได้คัดเลือกมาแปลและจัดทำขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้นำไปใช้ โดยหนังสือสือเล่มนี้จะอธิบายถึงทฤษฎีและหลักการของคณิตศาสตร์ ตัวอย่างโจทย์ โจทย์ปัญหา และวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ถูกต้องและชัดเจนพร้อมภาพประกอบในลักษณะต่าง ๆ จำนวนมาก เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ฝึกแก้ปัญหาโจทย์ที่ง่ายไปหาโจทย์ที่สลับซับซ้อน อันจะเป็นการฝึกและทดสอบความรู้ความสามารถ และความเข้าใจ ในเนื้อหา ทฤษฎีว่ามีความพร้อมที่จะนำไปใช้ในการเรียน การสอบ และการนำไปประยุกต์ใช้ได้มากเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้นิสิต นักศึกษาได้ทราบระดับความรู้ความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดับใดอันจะช่วยให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสปรับปรุงและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นี้ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา
:: สารบัญ
บทที่ 1 ทบทวน
บทที่ 2 สมการและกราฟ
บทที่ 3 แนวคิดและนิยาม
บทที่ 4 ระบบสมการ
บทที่ 5 พีชคณิตเชิงเส้น
บทที่ 6 การแก้สมการเชิงเส้นด้วยพีชคณิตเมทริกซ์
บทที่ 7 กำหนดการเชิงเส้น : โดยใช้กราฟ
บทที่ 8 กำหนดการเชิงเส้น : ขั้นตอนวิธีซิมเพลกซ์ และคู่เสมอกัน
บทที่ 9 แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ : อนุพันธ์และกฎของการหาอนุพันธ์
บทที่ 10 แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ : การใช้อนุพันธ์
บทที่ 11 ฟังก์ชันชี้กำลังและลอการิทึม
บทที่ 12 แคลคูลัสอินทิกรัล
บทที 13 แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร