รูปภาพสินค้า รหัส9789741956647
9789741956647
ใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ผู้เขียนทองสง่า ผ่องแผ้ว, ฉลาด จันทรสมบัติ, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 300.00 บาท
ราคาสุทธิ 300.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789741956647
จำนวน: 320 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: มหาสารคาม, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 11 ปี 2010
:: เนื้อหาโดยสังเขป
วิธีการเขียนวิทยานิพนธ์ ใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมุ่งหวังให้เป็นหนังสือสำหรับนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาตลอดทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ เนื้อหาสาระทั้งหมด 14 บท มุ่งให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจที้งในภาพรวมและส่วนประกอบย่อยชองการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระสามารถนำไปใช้ได้จริงต่อการทำวิทยานิพนธ์และบทนิพนธ์อื่นๆ จึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น ประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาและผู้ใผ่เรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติการวิจัยได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
บทที่ 2 อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์
บทที่ 3 การเลือกหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์
บทที่ 4 การสืบค้นข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์
บทที่ 5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
บทที่ 6 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์
บทที่ 7 การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์
บทที่ 8 การวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระและสารนิพนธ์
บทที่ 9 การตรวจสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
บทที่ 10 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบปากเปล่า
ฯลฯ