รูปภาพสินค้า รหัส9789741955572
9789741955572
-
ผู้เขียนชวลิต ชูกำแพง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789741955572
จำนวน: 178 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 257 x 10 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: มหาสารคาม, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2550
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 6 ปี 2008
:: คำนำ
หนังสือ "การประเมินการเรียนรู้" เล่มนี้ ดร.ชวลิต ชูกำแพง อาจารย์ประจำสาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใช้ความรู้และประสบการณ์เขียนขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเป็นเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาการประเมินการเรียนรู้ และเป็นคู่มือสำหรับครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการเรียนรู้ได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินเป็นสำคัญ
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "การประเมินการเรียนรู้" เนื้อหาหลักมีทั้งการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัย ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้และเป็นแนวคิดใหม่ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน จอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการเรียนรู้ ที่ครูอาจารย์นำไปปฏิบัติได้จริง จึงนับได้ว่า "การประเมินการเรียนรู้" เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางของการปฏิรูปการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานการประเมินการเรียนรู้
บทที่ 2 การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและประเมินตามสภาพจริง
บทที่ 3 การหาคุณภาพเครื่องมือการประเมินการเรียนรู้
บทที่ 4 การเมินเพื่อรู้จักผู้เรียน
บทที่ 5 การประเมินด้านพุทธิพิสัย
บทที่ 6 การประเมินด้านจิตพิสัย
บทที่ 7 การประเมินการปฏิบัติงาน
บทที่ 8 การประเมินโดยแฟ้มสะสมผลงาน