รูปภาพสินค้า รหัส9789741954919
9789741954919
-
ผู้เขียนบุญเลี้ยง ทุมทอง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789741954919
จำนวน: 180 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: มหาสารคาม, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2550
:: คำนำ
การเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญยิ่งของการพัฒนามนุษย์ให้เจริญเติบโตงอกงามไปสู่ความสมบูรณ์พร้อมของชีวิต คือ เป็นคนดี คนเก่ง ที่มีความสุข และมีความใฝ่รู้ ซึ่งการเรียนรู้เกิดขึ้นได้แทบทุกแห่งทุกสถานที่ ที่เกิดขึ้นมากที่สุดไม่ให้เกิดขึ้นจากการสอนในห้องเรียน แต่เกิดขึ้นการเรียนรู้โดยอาศัยครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่
การจัดรูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบัน จะต้องสอนให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ที่สำคัญต้องสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ และใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความหมายของการเรียนรู้ชีวิต เรียนรู้โลกอนาคต และเรียนรู้ตลอดชีวิต เหล่านี้จะต้องมีพื้นฐานมาจตากการพัฒนาการสอนที่เริ่มจากกระบวนการคิดเป็นสำคัญ
:: เนื้อหาโดยสังเขป
แนวทางการพัฒนาการสอนกระบวนการคิดเล่มนี้ ได้รวบรวมเอาเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด การทำโครงงานที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรการสอนเหมาะที่จะเป็นแนวทางให้แก่ครูผู้สอนในการคิดริเรี่มการสอนตามแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ เพื่อฝึกหัดทักษะด้านการคิดและการพัฒนาบุคลิกลักษณะแก่เด็กให้เป็นไปตามครรลองของการพัฒนาสมอง อันจะช่วยผลักดันให้ประสบความสำเร็จเมื่อโตขึ้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ทักษะการคิด
บทที่ 3 การทำโครงงาน
บทที่ 4 การประเมินผลตามสภาพจริงและการประเมินการคิด