รูปภาพสินค้า รหัส9789741954766
9789741954766
-
ผู้เขียนชวลิต ชูกำแพง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789741954766
จำนวน: 175 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 180 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: มหาสารคาม, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 03 / 2550
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การประเมินการเรียนรู้ (Learning Assessment) เป็นองค์ประกอบที่ สำคัญอย่างหนึ่งของการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินช่วยวัดผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและประสิทธิภาพการสอนของผู้สอนว่าเป็นอย่างไร แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ดังนั้น การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู้จึงจำเป็นสำหรับครูผู้สอน ตลอดจนผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งหลาย การประเมินการเรียนรู้ (Learning Assessment) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินช่วยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและประสิทธิภาพการสอนของผู้สอนว่าเป็นอย่างไร แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู้พัฒนาการและเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ดังนั้น การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับครูผู้สอนตลอดจนผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งหลาย
:: สารบัญ

สารบัญ

  • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานการประเมินการเรียนรู้

  • บทที่ 2 การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการประเมินตามสภาพจริง

  • บทที่ 3 การหาคุณภาพเครื่องมือการประเมินการเรียนรู้

  • บทที่ 4 การประเมินเพื่อรู้จักผู้เรียน

  • บทที่ 5 ประเมินด้านพุทธิพิสัย

  • บทที่ 6 การประเมินด้านจิตพิสัย

  • บทที่ 7 การประเมินการปฎิบัติงาน

  • บทที่ 8 การประเมินโดยแฟ้มสะสมผลงาน
    ฯลฯ