รูปภาพสินค้า รหัส9786169190400
9786169190400
บทความที่วิเคราะห์ "อาการ" และ "ภูมิคุ้มกัน" ของประเทศไทย และบทสัมภาษณ์จาก 17 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมย้อนอดีตประเทศไทยในมิติต่างๆ พร้อมข้อเสนอทางออกเพื่อปรับปรุงสุขภาพของประเทศ
ผู้เขียนโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์, ดร., ณรงค์ชัย อัครเศรณี, ดร., ดอน ปรมัตถ์วินัย, ทนง พิทยะ, ศ.ภิชาน ดร., ทศ จิราธิวัฒน์, ธีรพงศ์ จันศิริ, นาวิน ดำริกาญจน์, พล.ท., บรรยง พงษ์พานิช, บัณฑิต นิจถาวร, ดร., บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา, ประเวศ วะสี, ศ.เกียรติคุณ น.พ., ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ศ.ดร., รัชตะ รัชตะนาวิน, ศ.น.พ., วีระศักดิ์ โควสุรัตน์, สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, ศ.พิชาน ดร., สมพล เกียรติไพบูลย์, สุชาดา กีระนันท์, ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิง, เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ, ดร., ศิริกัญญา ตันสกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786169190400
จำนวน: 272 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 165 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สถาบันอนาคตไทยศึกษา, มูลนิธิ 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2556
:: เนื้อหาโดยสังเขป
พบกับบทความวิเคราะห์ "อาการ" และ "ภูมิคุ้มกัน" ของ "ประเทศไทย" พร้อมบทสัมภาษณ์จาก "17 ผู้ทรงคุณวุฒิ" ที่ร่วมย้อนอดีตประเทศไทยในมิติต่างๆ พร้อมข้อเสนอทางออกเพื่อปรับปรุงสุขภาพของประเทศ เนื้อหาในเล่มแ่บ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ทั้งบทความวิจัยของสถาบันอนาคตไทยศึกษาที่นำสนอในรูปแบบ Background Paper ในหัวข้อ A nation in decline? และบทสัมภาษณ์และบทความจากผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในมิติต่างๆ ที่ถ่ายทอดภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีต สถานการณ์ที่เผชิญในปัจจุบัน พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น

สำหรับบทความวิจัย "A nation in decline?" ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้ ประกอบไปด้วยรายละเอียดใน 5 บท โดยบทแรกจะฉายภาพให้เห็นถึงอันตรายของการเสื่อมถอยจากการเทียบตัวอย่างของประเทศฟิลิปปินส์ บทที่ 2 พูดถึง "3 อาการ" ที่ฟ้องว่าประเทศไทยเริ่มมีสัญญาณของการเสื่อมถอยจากการเปรียบเทียบตัวเรากับประเทศเพื่อนบ้าน บทที่ 3 จะแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของประเทศไทยย้อนอดีตกลับไป 20 ปี เพื่อดูว่าเรามายืนอยู่ ณ จุดนี้ได้อย่างไร บทที่ 4 เป็นการมองไปข้างหน้าเพื่อบอกว่าหากเราไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะเกิดสิ่งใดขึ้นบ้างในอนาคต และบทสุดท้ายจะเป็นการนำเสนอดัชนีอนาคตประเทศไทย (Thailand Future Index) เพื่อสะท้อนให้เห็นอนาคตของประเทศผ่านตัวชี้วัดที่สำคัญใน 4 มิติ ซึ่งได้แก่ มิติของเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม และธรรมาธิบาลของภาครัฐ

ในส่วนที่สองจะเป็นเนื้อหาจากการ "สัมภาษณ์บุคคลสำคัญต่างๆ ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในหลากหลายวิชาชีพ" อาทิ นักวิชาการ นักธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์ นักการเมือง ข้าราชการ ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคง ฯลฯ ใน "มิติด้านเเศรษฐกิจ สังคม และธรรมาธิบาลภาครัฐ" บางท่านก็มีความคิดเห็นที่เหมือนหรือคล้ายกัน ในขณะที่บางความคิดเห็นก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน สถาบันอนาคตไทยศึกษามองว่าความคิดเห็นที่หลากหลายจะนำมาซึ่งการพูดคุึยและโต้เถียงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป!
:: สารบัญ
บทนำ : จับชีพจรประเทศไทย

Background Paper : A nation in decline?
บทที่ 1 : อันตรายของการเสื่อมถอย
บทที่ 2 : ประเทศไทยกำลังเสื่อมถอยหรือไม่? 3 อาการที่เริ่มฟ้อง
บทที่ 3 : เรามายืนอยู่ ณ จุดนี้ได้อย่างไร? : ย้อนอดีต 20 ปี ประเทศไทย
ฯลฯ

บทสัมภาษณ์ : มิติด้านเศรษฐกิจ
- โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
- ณรงค์ชัย อัครเศรณี
- ทนง พิทยะ
ฯลฯ

บทสัมภาษณ์ : มิติด้านสังคม
- ยงยุทธ ยุทธวงศ์
- รัชตะ รัชตะนาวิน
- สุชาดา กีระนันท์

บทสัมภาษณ์ : มิติด้านธรรมาภิบาลภาครัฐ
- ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
- ดอน ปรมัตถ์วินัย
- นาวิน ดำริกาญจน์
ฯลฯ

บทสัมภาษณ์พิเศษ
- ประเวศ วะสี