รูปภาพสินค้า รหัส9786165785907
9786165785907
สรุปย่อเนื้อหาชีววิทยาระดับมัธยมปลาย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายเล่ม ช่วยเพิ่มความเข้าใจง่ายๆ ให้น้องๆ สามารถนำไปใช้เรียนและเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ผู้เขียนธนพงษ์ วัชรโรจน์, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 245.00 บาท
ราคาสุทธิ 245.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165785907
จำนวน: 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 166 x 239 x 11 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: I Love CU, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"Lecture ม.ปลาย ชีววิทยา" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาในส่วนของวิชาชีววิทยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยสรุปอย่างย่อ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจในเนื้อหาส่วนต่างๆ ของน้องๆ ผู้เรียนทุกคน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1. โลกพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 2. โลกของมนุษย์และสัตว์ 3. โลกของพืช พร้อมทั้งแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ทั้งแบบอัตนัยและปรนัย ที่มีคำอธิบายของเฉลยอย่างละเอียดครบถ้วน โดยน้องๆ สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือเพื่อเสริมกับบทเรียนภายในห้องเรียน และใช้สำหรับเตรียมตัวในการสอบได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
ตอนที่ 1 : โลกพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
- บทที่ 1 เซลล์และสารชีวโมเลกุลพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
- บทที่ 2 พลังงานในสิ่งมีชีวิตและการหายใจระดับเซลล์
- บทที่ 3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและพันธุศาสตร์โมเลกุล
- บทที่ 4 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ (อนุกรมวิธาน)
- บทที่ 5 ระบบสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและประชากร

ตอนที่ 2 : โลกของมนุษย์และสัตว์
- บทที่ 6 การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

ตอนที่ 3 : โลกของพืช
- บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
- บทที่ 8 การลำเลียงสารและการตอบสนองของพืช
- บทที่ 9 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
- บทที่ 10 การสังเคราะห์ด้วยแสง