รูปภาพสินค้า รหัส9786165155090
9786165155090
การเผยแผ่พระพุทธวจนอันเป็นพระธรรมคำสอนที่พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ด้วยพระองค์เอง ให้กว้างขวางออกไป เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจในคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธองค์
ผู้เขียนธารธรรม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 125.00 บาท
ราคาสุทธิ 125.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165155090
จำนวน: 230 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 139 x 169 x 12 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2556
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอพุทธวจน...อันเป็นธรรมคำสอนที่พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัวไว้ด้วยพระองค์เอง ให้กว้างออกไป เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจในคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธองค์ และเพื่อเป็นแนวทางแก่การดำเนินชีวิตอันงดงามตามแนวทางพุทธวจน ที่พระบรมศาสดาได้ทรงดำเนินเป็นแบบอย่างไว้
:: สารบัญ
1. พุทธวจน หลักธรรมอันเที่ยงแท้
- ความสำคัญของพุทธวจน
- ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสัมมาสัมพุทธะกับปัญญาวิมุตต์

2. พุทธวจน หลักแห่งการดำเนินชีวิต
- โลกธาตุหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว
- การปรากฏของพระตถาคต มีได้ยากในโลก
- พระตถาคตเกิดขึ้น แสดงธรรมเพื่อความรำงับ, ดับ, รู้
ฯลฯ

3. การปฏิบัติธรรมตาม พุทธวจน
- ทรงแสดงเรื่องที่เป็นไปได้ยากเกี่ยวกับพระองค์เอง
- ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจสี่
- ที่สุดแห่งการท่องเที่ยวของพระองค์
ฯลฯ

4. หลักธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญ
- พระพุทธเจ้า ทั้งในอดีต อนาคต และในปัจจุบัน ล้วนแต่ตรัสรู้อริยสัจสี่
- เมื่อยังไม่ทรงรู้อริยสัจ ก็ยังไม่ชื่อว่า ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
- พระพุทธองค์ ทรงพระนามว่า "อรหันตสัมมาสัมพุทธะ" ก็เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่
ฯลฯ