รูปภาพสินค้า รหัส9786164821132
9786164821132
นำเสนอหลักการสำคัญของการสื่อสารสุขภาพชุมชนและความรอบรู้ด้านสุขภาพชุมชน รวมทั้งแนวทางพัฒนาการสื่อสารเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพชุมชน
ผู้เขียนอุษา บิ้กกิ้นส์, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 500.00 บาท
ราคาสุทธิ 500.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164821132
จำนวน: 222 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ปัจจุบันนี้ คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านสุขภาพทั้งการใช้สารเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ ทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ

การสื่อสารสุขภาพที่เหมาะสมทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น จะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ สามารถจัดการสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระการรักษาพยาบาลของบุคลากรสาธารณสุข การทำงานสื่อสารสุขภาพควรมุ่งยกระดับมาตรฐานสุขภาพของคนในชุมชน เชื่อมประสานทุกภาคส่วน บูรณาการการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพและสุขศึกษาในระดับพื้นที่ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลสุขภาพ และสร้างความเท่าเทียมในสังคมให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

หนังสือ "การสื่อสารเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพชุมชน" ประกอบด้วย หลักการสำคัญของการสื่อสารสุขภาพชุมชนและความรอบรู้ด้านสุขภาพชุมชน รวมทั้งได้นำเสนอแนวทางพัฒนาการสื่อสารเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพชุมชน สำหรับให้นักสื่อสารสุขภาพ กลุ่มขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ บุคลากรสาธารณสุข และนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการทำงานและการวิจัยด้านสุขภาพต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพกับการสื่อสารสุขภาพชุมชน
บทที่ 2 กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพชุมชน
บทที่ 3 ทฤษฎีการสื่อสารสุขภาพชุมชน
บทที่ 4 การดำเนินงานสื่อสารสุขภาพชุมชน
บทที่ 5 การประเมินการสื่อสารสุขภาพชุมชน
บทที่ 6 ปัจจัยกำหนดสุขภาพชุมชน
บทที่ 7 ความรอบรู้ด้านสุขภาพชุมชน
บทที่ 8 แนวทางการพัฒนาการสื่อสารเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพชุมชน