รูปภาพสินค้า รหัส9786164820890
9786164820890
จัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนะแนวทางการรับมือ และจัดการกับปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุในมิติด้านการใช้ความเร็วจากการชับขี่เป็นหลัก ผนวกกับการใช้เทคนิคการสื่อสารด้านการรณรงค์ในศาสตร์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้เขียนอุษา บิ้กกิ้นส์, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 280.00 บาท
ราคาสุทธิ 280.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164820890
จำนวน: 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 261 x 11 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "นโยบายสาธารณะในการรณรงค์เพื่อจัดการความเร็วทางถนน" ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนะแนวทางการรับมือ และจัดการกับปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุในมิติด้านการใช้ความเร็วจากการขับขี่เป็นหลัก ผนวกกับการใช้เทคนิคการสื่อสารด้านการรณรงค์ในศาสตร์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้ามาร่วมแก้ปัญหา เพื่อใช้สื่อสารไปยังบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานองค์กรอิสระ รวมไปถึงภาคประชาชน เพื่อร่วมกันตระหนักถึงแก่นของการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยร่วมกันอย่างยั่งยืน เพราะปัญหาอุบัติเหตุไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะกลุ่ม แต่เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันจัดการและประสานการทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทางถนนต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ
บทที่ 3 นโยบายสาธารณะของไทยในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากความเร็วทางถนน
บทที่ 4 ภาคี เครือข่าย การรณรงค์จัดการความเร็วทางถนน
บทที่ 5 กระบวนการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากความเร็วทางถนน
บทที่ 6 สื่อและประสิทธิผลของสื่อในการรณรงค์จัดการความเร็วทางถนน
บทที่ 7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ
บทที่ 8 บทสรุป