รูปภาพสินค้า รหัส9786164820579
9786164820579
มุ่งเน้นไปในเชิงปฏิบัติ โดยเน้นส่วนที่เป็นกรณึศึกษาซึ่งจำนวนมากได้มาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่ได้สะสมมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกจนถึงปัจจุบัน
ผู้เขียนนันทา สู้รักษา, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 369.00 บาท
ราคาสุทธิ 369.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164820579
จำนวน: 434 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 23 มม.
น้ำหนัก: 915 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับครูแนะแนว นักให้การปรึกษา นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาด้านจิตวิทยาการให้การปรึกษา โดยเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้การปรึกษา (Counseling) การสอนงาน (Coaching) หรืออาจใช้ทับศัพท์ว่า "การโค้ช" ซึ่งอาจรวมการโค้ชเรื่องงาน และเรื่องชีวิต หรือการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ซึ่งกระบวนการทั้งสามนี้เป็นการช่วยให้บุคคลนำตนเอง ออกจากสถานการณ์ปัญหาหรืออุปสรรคของชีวิตในเรื่องต่าง ๆ และพัฒนาตนเองตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้

เนื้อหาในหนังสือมีกรณีศึกษาและตัวอย่างสถานการณ์ของการให้ความช่วยเหลือหลายแบบแทรกในทุกบท โดยมีหลักคิดคือ "เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาโอกาส" ตามแบบจำลองและลำดับขั้นการให้การปรึกษา ซึ่งเรียบเรียงจากหลักวิชาการและประสบการณ์ของผู้ให้การปรึกษา ทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร การสนทนาเพื่อบำบัด ความเห็นอกเห็นใจ ศิลปะการไต่ถาม การสรุปความ การสร้างทักษะ การช่วยให้ผู้ได้รับการปรึกษาท้าทายตนเอง สำรวจปัญหา หาแนวทางปฏิบัติให้สามารถดำเนินการตามแผนงานและเกิดผล ไปจนถึงกระบวนการขั้นสุดท้าย คือ การยุติสัมพันธภาพและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองโดยพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
:: สารบัญ
บทที่ 1 ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการให้การปรึกษา
บทที่ 2 สัมพันธภาพและคุณลักษณะที่สำคัญของผู้ให้การปรึกษา
บทที่ 3 ทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร การสนทนาเพื่อการบำบัด (The Therapeutic Dialoque)
บทที่ 4 การสื่อสารความเห็นอกเห็นใจและการตรวจสอบความเข้าใจ
บทที่ 5 ศิลปะการไถ่ถามและการสรุปความ
บทที่ 6 การช่วยให้ผู้รับการปรึกษาท้าทายตนเอง
บทที่ 7 ทักษะในการท้าทาย
บทที่ 8 การช่วยผู้รับการปรึกษาสำรวจปัญหา
บทที่ 9 การช่วยผู้รับการปรึกษาระบุเลือกและปรับเป้าหมายการจัดการปัญหา
บทที่ 10 การช่วยผู้รับการปรึกษาสร้างกลยุทธ์และวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
บทที่ 11 แนวทางการปฏิบัติ : การช่วยให้ผู้รับการปรึกษาพิชิตอุปสรรค การดำเนินการตามแผนงานและเกิดผลงาน