รูปภาพสินค้า รหัส9786164820432
9786164820432
ประกอบไปด้วยเนื้อหาและเทคนิคหลากหลาย ที่จะช่วยให้ทุกท่านพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และเพื่อส่งเสริมความสำเร็จในหลายบริบท
ผู้เขียนวาสิตา บุญสาธร, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164820432
จำนวน: 334 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 261 x 19 มม.
น้ำหนัก: 700 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ประกอบไปไปด้วยเนื้อหาและเทคนิคหลากหลาย ที่จะช่วยให้ผู้อ่านพัฒนาทักษะการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมาย และเพื่อส่งเสริมความสำเร็จในหลายบริบท เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานจาการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความคิดและทัศนคติของตนเอง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง การนำเสนอ การให้ข้อมูลย้อนกลับ การสื่อสารในฐานะผู้นำ การจัดการความขัดแย้ง การสื่อสารกับคนที่เป็นมนุษย์เจ้าปัญหา จนถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในระดับองค์กร โดยใช้เครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างกระชับและตรงประเด็นภายในระยะเวลาที่จำกัด จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ การนำแนวคิด ทฤษฎีเชิงวิชาการ มาผสานพัฒนาเป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทันที เหมาะกับการนำไปใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และเหมาะกับผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการจะพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างเสริมความสำเร็จในทุกๆ ด้านของชีวิต
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 พื้นฐานการสื่อสาร
- บทที่ 1 บทนำการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Introduction to Strategic Communication)
- บทที่ 2 การสื่อสานรในองค์กร (Organization Communication)

ส่วนที่ 2 ลักษณะของการสื่อสาร
- บทที่ 3 การสื่อสารโดยวัจนภาษา (Verbal Communication)
- บทที่ 4 การสื่อสารโดยอวัจนภาษา (Nonverbal Communication)

ส่วนที่ 3 ประเภทและระดับของการสื่อสาร
- บทที่ 5 การสื่อสารกับตนเอง (Intrapersonal Communication)
- บทที่ 6 การสื่อสารเพื่อสร้สางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)
- บทที่ 7 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และวัฒนธรรมองค์กร (Intercultural Communication and Organization Culture)

ส่วนที่ 4 การสื่อสารตามวัตถุประสงค์
- บทที่ 8 การสื่อสารกับภาวะผู้นำ (Leadership Communication)
- บทที่ 9 การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation)
- บทที่ 10 การสื่อสารเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง (Communication for Change Management)