รูปภาพสินค้า รหัส9786164820425
9786164820425
รวบรวมทฤษฎีและกรอบแนวความคิดต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการทำธุรกิจในปัจจุบัน
ผู้เขียนเกียรติชัย กาฬสินธุ์, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 360.00 บาท
ราคาสุทธิ 360.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164820425
จำนวน: 480 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 24 มม.
น้ำหนัก: 945 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"การจัดการเชิงกลยุทธ์" เล่มนี้ ได้รวบรวมทฤษฎีและกรอบแนวความคิดต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการทำธุรกิจในปัจจุบัน อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท และเอกสารอ้างอิง เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ โดยเนื้อหาในเล่ม จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ 1. การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในบริษัท 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำหรับหน่วยธุรกิจ 3. กลยุทธ์ระดับองค์กร ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำหรับบริษัทที่ต้องการขยายขอบเขตขององค์กรไปสู่อุตสาหกรรมหรือภูมิศาสตร์ใหม่ๆ และ 4. การดำเนินกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท โดยแต่ละองค์ประกอบทั้งสี่ส่วน ต้องมีการสอดประสานกัน ทั้งสภาวะแวดล้อมภายนอก ทรัพยากร และความสามารถภายใน รวมทั้งกลยุทธ์ในระดับต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
- บทที่ 1 การจัดการเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบทางการแข่งกัน
- บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
- บทที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรฃ

ส่วนที่ 2 การกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
- บทที่ 4 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
- บทที่ 5 กลยุทธ์และนวัตกรรม
- บทที่ 6 นวัตกรรมแบบจำลองทางธุรกิจและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์

ส่วนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
- บทที่ 7 กลยุทธ์ระดับองค์กรและการควบควมกิจการในแนวดิ่ง
- บทที่ 8 กลยุทธ์การกระจายธุรกิจ
- บทที่ 9 การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ
- บทที่ 10 พันธมิตรทางธุรกิจ
- บทที่ 11 กลยุทธ์ในการแข่งขันในระดับต่างประเทศ

ส่วนที่ 4 การดำเนินกลยุทธ์
- บทที่ 12 โครงสร้างองค์กร บาลานซ์สกอร์การ์ด และการควบคุมกลยุทธ์
- บทที่ 13 การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ