รูปภาพสินค้า รหัส9786164280595
9786164280595
นำเสนอความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ และความรู้ในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ "ทฤษฎีสี" พร้อมความรู้เพิ่มเติมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ผู้เขียนสมภพ จงจิตต์โพธา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 240.00 บาท
ราคาสุทธิ 240.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164280595
จำนวน: 136 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 189 x 230 x 9 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วาดศิลป์, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "ทฤษฎีสี (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาทฤษฎีสี รหัส 2301-2123 โดยรวบรวม และเรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ซึ่งเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ผนวกกับความรู้ในเชิงวิเคราะห์ ทั้งนี้ผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหานอกเหนือในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตลอดจนตัวอย่างภาพประกอบที่เป็นภาพสีทั้งเล่ม เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ในงานทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเอื้อประโยชน์ต่อผู้อ่าน และผู้สนใจในเชิงวิชาการ
:: สารบัญ
บทที่ 1 สีในประวัติศาสตร์ศิลป์
บทที่ 2 ความหมายของสี
บทที่ 3 ทฤษฎีแม่สี
บทที่ 4 วรรณะของสี
บทที่ 5 สีกลมกลืน
บทที่ 6 ความจัดของสี
บทที่ 7 สีคู่ประกอบสีคู่หรือสีปฏิปักษ์ที่แท้
บทที่ 8 ทัศนียวิทยาของสี
บทที่ 9 สีในงานจิตรกรรมร่วมสมัย
บทที่ 10 การใช้สีสำหรับการตกแต่งภายใน