รูปภาพสินค้า รหัส9786163822482
9786163822482
หนังสือเล่มนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดตามพระราชบัญยัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) และ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2558 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 50.00 บาท
ราคาสุทธิ 50.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163822482
จำนวน: 192 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 103 x 144 x 9 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วรเมธ ธนาภากรรัตนกุล 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาที่สำคัญทั้งรายละเอียดแห่งบทมาตราทั้งหลายของกฎหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้กฎหมายอาญา โทษ ความผิดในทางอาญา ลักษณะการกระทำความผิดและอื่นๆ พร้อมแสดงความหมายแห่งบทมาตราต่างๆ ไว้อย่างละเอียด ง่ายต่อการจดจำ และการนำไปใช้ปฏิบัติ เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือทางการศึกษา การค้นคว้า การอ้างอิง และปฏิบัติงาน
:: สารบัญ
- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499

ประมวลกฎหมายอาญา
ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
- ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

ภาค 2 ความผิด
- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
- ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ฯลฯ

ภาค 3 ลหุโทษ
- ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธาณประโยชน์แทนค่าปรับ และการเปลี่ยนแปลงสถานที่กักขัง พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
ฯลฯ