รูปภาพสินค้า รหัส9786163822475
9786163822475
หนังสือเล่มนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดตามพระราชบัญยัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) และ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2558 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 80.00 บาท
ราคาสุทธิ 80.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163822475
จำนวน: 336 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 104 x 144 x 24 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วรเมธ ธนาภากรรัตนกุล 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอคำอธิบายหลัก "ประมวลกฎหมายอาญา" และ "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา" ตลอดจน พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง โดยในเล่มได้ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างกระชับ เป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499

ประมวลกฎหมายอาญา
ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
- ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

ภาค 2 ความผิด
- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
- ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ฯลฯ

ภาค 3 ลหุโทษ
- ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธาณประโยชน์แทนค่าปรับ และการเปลี่ยนแปลงสถานที่กักขัง พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
ฯลฯ