รูปภาพสินค้า รหัส9786163813343
9786163813343
สะดวก! ด้วยหัวข้อเรื่องทุกมาตรา เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ทนายความ ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ นักการเมืองท้องถิ่นและระดับประเทศ
ผู้เขียนบุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 129.00 บาท
ราคาสุทธิ 129.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163813343
จำนวน: 256 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 100 x 145 x 13 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: THE LAW GROUP, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"รัฐธรรมนูญ" เป็นกฎหมายสูงสุดสำหรับการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน โดยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดในปี พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 279 มาตรา ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้มีการอัพเดตล่าสุดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้รวบรวมได้จัดทำหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อผู้อ่านจะได้จับประเด็นเรื่องในมาตรานั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ทนายความ ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ นักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับประเทศ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กร ต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ประชาชนทุกคนควรรู้
:: สารบัญ
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย
- หมวด 1 บททั่วไป
- หมวด 2 พระมหากษัตริย์
- หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
- หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
- หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
- หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
- หมวด 7 รัฐสภา
- หมวด 8 คณะรัฐมนตรี
- หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์
- หมวด 10 ศาล
ฯลฯ