รูปภาพสินค้า รหัส9786163810434
9786163810434
ใหม่ล่าสุด!! อัพเดตครบถ้วน แก้ไขเพิ่มเติม 2559
ผู้เขียนบุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 169.00 บาท
ราคาสุทธิ 169.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163810434
จำนวน: 304 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 17 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: THE LAW GROUP, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอสาระที่สำคัญเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
:: สารบัญ
- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- บัญชีแนบท้าย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ความผิดในกฎหมายลักษณะอาญา ที่มาจรา 79 อ้างถึง ซึ่งราษฎรมีอำนาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมาย
- กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญยัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477
- บทเฉพาะกาลตามพระราชบัญยัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2548 เรื่อง ขอพระราชทานอภัยโทษ
- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ส่วนที่แก้ไข, ยกเลิกและเพิ่มเติม ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 115/2557
- รวมพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- กฎหมายที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา