รูปภาพสินค้า รหัส9786163140791
9786163140791
การเรียนรู้ให้เข้าใจเรื่อง ความดี ความงาม และความจริง ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของคนเราให้ลุ่มลึกและแจ่มชัดมากขึ้น ทำให้สามารถมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนในการแสวงหา
ผู้เขียนภัทรพร สิริกาญจน, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163140791
จำนวน: 226 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 215 x 10 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "สนามความคิดแห่งการสืบค้น : ความดี ความงาม และความจริง" เป็นงานเขียนที่รวบรวมบทความต่างๆ ทางวิชาการ ของ รศ.ดร.ภัทรพร สิริกาญจน มาร้อยเรียงกันให้สื่อความหมายเป็นเรื่องเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการพยายามสะท้อนภาพความดีและความงามในแง่มุมที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อนำไปสู่ความจริงของโลกและชีวิต บทความส่วนใหญ่เคยนำเสนอมาแล้วในที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกของราชบัณฑิตยสถาน บางเรื่องเคยตีพิมพ์อยู่มรวารสารราชบัณฑิตยสถานและวารสาร พ.ส.ล. ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

หลากหลายบทความในเล่มนี้ จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่อง "ความดี" "ความงาม" และ "ความจริง" ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของคนให้ลุ่มลึกและแจ่มชัดมากขึ้น ทำให้เราสามารถมองเห็นเปาหมายที่ชัดเจนในการแสวงหา มีพลังในการพากเพียรปฏิบัติตนเพื่อมุ่งสู่จุดหมายดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีความสุข
:: สารบัญ
- "ดีที่สุดคือจตุรบาท" กับแนวคิดจริยศาสตร์ไทย
- "คนดี" ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- คุณค่าของชีวิตมนุษย์กับโทษประหารในสังคมไทยปัจจุบัน
- การกระตุ้นอารมณ์เพื่อประโยชน์ทางจริยธรรม
- ความงามของพุทธศิลป์กับแรงจูงใจในเชิงจริยธรรม
- ปรากฏการณ์จตุคามรามเทพในมุมมองทางจริยศาสตร์
- ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง "ความยากจน" กับ การทำดีทำชั่ว
- วิถีชีวิตแบบภูฏาน : ความกลมกลืนของความงามกับความดี
- จากไตรภูมิพระร่วงถึงภิกษุสันดานกา ความเชื่อ ความงาม ความจริง
- สรุป
:: คำนิยม
บทความทั้งหมดที่รวมพิมพ์คราวนี้เป็นบทความทางด้านศาสนา-ปรัชญา ซึ่งอาจารย์ภัทรท่านเชี่ยวชาญ ในวงการศาสนาและปรัชญาต่างก็ยอมรับความรู้ความสามารถของท่านเป็นอย่างดี บทความเหล่านี้จะได้กระตุ้นต่อมความคิดให้ผู้ที่สนใจทางด้านนี้ได้ขยายพรหมแดนแห่งความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนที่สนใจและผู้ที่อยู่ในวงการศาสนาและปรัชญา
-- พระสุธีธรรมานุวัตร --
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย