รูปภาพสินค้า รหัส9786163140173
9786163140173
การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้เขียนสมคิด เลิศไพฑูรย์, ดร., นคร เสรีรักษ์, ดร., ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ , ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163140173
จำนวน: 170 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2556
:: เนื้อหาโดยสังเขป
งานวิจัยเรื่อง "ท้องถิ่นโปร่งใส" ถือเป็นความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติข้าราชการไทยโดยแท้ โดยเฉพาะการเน้นการสร้างเครื่องมือสำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นจุดสำคัญของการกระจายอำนาจ และเป็นกุญแจสำคัญสำหรับพัฒนาทั้งการเมืองและการบริหารราชการของไทย
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- แนวคิดเรื่องสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวคิดเรื่องการปกครองท้องถิ่น
- แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดี
- แนวคิดเรื่องการติดตามประเมินผลโดยใช้ "ตัวชี้วัด" เป็นเครื่องมือ

บทที่ 3 ตัวชี้วัดและการประเมินความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ
- การจัดทำดัชนีชี้วัดและการเก็บข้อมูลตามหลักการบริหารจัดการที่ดีโดยสถาบันพระปกเกล้า
- การจัดทำตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชน: ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
- การประเมินตามโครงการรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสถาบันพระปกเกล้า
- การประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- การประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานของรัฐ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขงราชการ
- การประเมินประสิทธิภาพหน่วยงานของรัฐ โดยตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยสำนักงาน ก.พ.ร.

บทที่ 4 การพัฒนาตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กรอบการประเมินของสำนักงาน ก.พ.ร.
- การพัฒนาตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
:: คำนิยม
...ถือเป็นความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของข้าราชการไทยโดยแท้ และเป็นความพยายามที่น่าชมเชย โดยเฉพาะการเน้นการสร้างเครื่องมือสำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นจุดสำคัญของการกระจายอำนาจและเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการพัฒนาทั้งการเมืองและการบริหารราชการของไทย ซึ่งเชื่อมั่นว่าเครื่องมือตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลที่นักวิจัยทั้งสามท่านได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นนี้ จะสามารถขับเคลื่อนให้ "ท้องถิ่นโปร่งใส" และนำไปสู่การมีรัฐที่โปร่งใสอันเป็นคุณสมบัติหนึ่งของธรรมาภิบาลของรัฐไทยได้ในที่สุด
-- ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร --

งานวิจัยที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ดร.นคร เสรีรักษ์ และ ดร.ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ ได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือ "ตัวชี้วัด" เพื่อใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการวัดและประเมินความโปร่งใสของการทำงานขององค์กรต่างๆ ของรัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานรัฐให้มีการบริหารที่โปร่งใสในมิติการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ จึงเป็นการต่อยอดสิทธิในข้อมูลที่ประชาชนพึงได้รับจากส่วนราชการต่างๆ อันเป็นก้าวย่างที่สำคัญ อย่างไรก็ดี การบังคับใช้กฎหมายเพียงลำพังนับเป็นเรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จได้...
-- ทิพย์พาพร ตันติสุนทร --
ผู้อำนวยการร่วม สถาบันนโยบายศึกษา