รูปภาพสินค้า รหัส9786160850778
9786160850778
เพื่อศึกษาวิเคราะห์โมเดลเศรษฐกิจสีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีน รวมทั้งทิศทางในอนาคต
ผู้เขียนอักษรศรี พานิชสาส์น, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 285.00 บาท
ราคาสุทธิ 285.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160850778
จำนวน: 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 140 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ความสำเร็จทางเศรษฐกิจของจีน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการมีผู้นำที่กล้าตัดสินใจปรับแนวทางการพัฒนา ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและบริบทที่เปลี่ยนไป และจีนไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในยุคสีจิ้นผิง จีนต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอกอย่างหนักหน่วง รวมทั้งโมเดลการพัฒนาแบบเดิมของจีนมีจุดอ่อนหลายด้าน เช่น การพึ่งพาภาคต่างประเทศมากเกินไป "โมเดลเศรษฐกิจสีจิ้นผิง" หรือ "สีโนมิกส์ (Xinomics)" จึงเน้นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจีน สร้างความแข็งแกร่งจากภายในเพื่อยืนบนขาตัวเองและเพื่อพลิกเกมมาเป็นผู้นำระดับโลก
:: สารบัญ
คำจำกัดความ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 พัฒนาการโมเดลเศรษฐกิจจีน : อดีตและปัจจุบัน
บทที่ 3 สีโนมิกส์ (Xinomics) และโมเดลเศรษฐกิจวงจรคู่
บทที่ 4 โมเดลจีนกับธาตุทั้งห้า และ PEST Analysis
บทที่ 5 เศรษฐกิจจีนในยุคดิจิทัล : กรณีศึกษาเงินหยวนดิจิทัล
บทที่ 6 เศรษฐกิจวงจรคู่ของจีน : หมุนเวียนภายในเเละหมุนเวียนภายนอก
บทที่ 7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจจีนภายใต้สีจิ้นผิง
บทที่ 8 บทสรุปแนวทางสีโนมิกส์ ทิศทางและนัยต่อไทย
ภาคผนวก : โครงสร้างการเมืองจีนซับซ้อนซ่อนเงื่อน
บรรณานุกรม