รูปภาพสินค้า รหัส9786160847419
9786160847419
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้เขียนกมลรัตน์ จันทรชิต

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 175.00 บาท
ราคาสุทธิ 175.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160847419
จำนวน: 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 13 มม.
น้ำหนัก: 296 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ ศิลปะการต้อนรับและการบริการ (Art of Hospitality and Service) รหัสวิชา 30700-1003 เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) เหมาะกับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือผู้ที่มีความสนใจในด้านงานบริการ เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งเป็น 8 บท ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริการ การต้อนรับและเทคนิคในการให้บริการพฤติกรรมของผู้รับบริการ บุคลิกภาพและคุณสมบัติของผู้ให้บริการ ศิลปะในการสื่อสารในงานบริการมนุษยสัมพันธ์และการทํางานเป็นทีมในงานบริการ คุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและการจัดการข้อร้องเรียนและเทคนิคการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับงานบริการ พร้อมทั้งกรณีศึกษา แบบฝึกหัด และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด แก้ปัญหา และบูรณาการกับการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริการ
บทที่ 2 การต้อนรับและเทคนิคในการให้บริการ
บทที่ 3 พฤติกรรมของผู้รับบริการ
บทที่ 4 บุคลิกภาพและคุณสมบัติของผู้ให้บริการ
บทที่ 5 ศิลปะในการสื่อสารในงานบริการ
บทที่ 6 มนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมในงานบริการ
บทที่ 7 คุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บทที่ 8 การจัดการข้อร้องเรียนและเทคนิคการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับงานบริการ