รูปภาพสินค้า รหัส9786160847266
9786160847266
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 159.00 บาท
ราคาสุทธิ 159.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160847266
จำนวน: 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 8 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือวิชา พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) รหัสวิชา 30202-2002 มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาประกอบด้วย หลักการและทฤษพฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ไปจนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมแบบทดสอบท้ายบท
:: สารบัญ
บทที่ 1 หลักการและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 2 แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล
บทที่ 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 4 กระบวนการตัดสินใจซื้อและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อ
บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภคและผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคต่อกลยุทธ์ทางการตลาด
บทที่ 6 พฤติกรรมผู้บริโภคกับกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด