รูปภาพสินค้า รหัส9786160847198
9786160847198
เป็นพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ การคำนวณดอกเบี้ย การหาข้อมูลปัจจุบัน การหามูลค่ารายปี...
ผู้เขียนไพบูลย์ แย้มเผื่อน, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 295.00 บาท
ราคาสุทธิ 295.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160847198
จำนวน: 308 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 25 x 15 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2566
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy)" เล่มนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นตำราเรียนหรือหนังสือประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะบริหาร และผู้ที่สนใจอ่านทั่วไป โดยเขียนด้วยสำนวนที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง มีตัวอย่างใกล้เคียงกับงานจริงๆ เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานจริง ได้สะดวกขึ้น ตลอดจนมีเฉลยคำตอบในแต่ละบทของแบบฝึกหัด

เนื้อหาในเล่มตรงกับที่สภาวิศวกรกำหนด มีทั้งหมด 15 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเพื่อใช้เป็นพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ การคำนวณดอกเบี้ย การหาข้อมูลปัจจุบัน การหามูลค่ารายปี การหาอัตราผมตอบแทน การหาผลประโยชน์ต่อเงินที่ใช้ลงทุนการหาค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์ผลกระทบของภาษีอาการต่อการตัดสินใจ การหาจุดคุ้มทุน การหาการทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์ภายใต้เงินเฟ้อ การประมาณค่าและการวิเคราะห์ความไว ตลอดจนถึงการวิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
:: สารบัญ
1. บทนำ
2. ต้นทุน
3. สูตรคำนวณดอกเบี้ย
4. มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน
5. มูลค่าเทียบเท่ารายปี
6. การคำนวณอัตราตอบแทน
7. การวิเคราะห์ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน
8. ค่าเสื่อมราคา
9. การวิเคราะห์ผลกระทบของภาษีอากรต่อการตัดสินใจ
10. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
11. การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน
12. การวิเคราะห์ภายใต้อัตราเงินเฟ้อ
13. การประมาณค่าและการวิเคราะห์ความไว
14. การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง
15. การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน

ภาคผนวก ก. ตารางแฟกเตอร์ดอกเบี้ยทบต้น
ภาคผนวก ข. ตารางแฟกเตอร์ดอกเบี้ยทบต้นแบบต่อเนื่อง