รูปภาพสินค้า รหัส9786160846177
9786160846177
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์, การปรับตัวของผู้บริหารเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม...
ผู้เขียนณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 285.00 บาท
ราคาสุทธิ 285.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160846177
จำนวน: 392 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"การจัดการเชิงกลยุทธ์" เป็นศาสตร์และศิลป์สำคัญ ที่เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และบุคคลที่ต้องการประสบความสำเร็จ จะต้องศึกษาและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดย "การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)" เล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ในการสอน การฝึกอบรม และการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การธุรกิจต่างๆ เพื่อเป็นการปูสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้บริหาร ได้เข้าใจเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้วยการเรียนรู้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การปรับตัวของผู้บริหารเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการวิเคราะห์ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งถ่ายทอดเนื้อหาอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการและประยุกต์ใช้งานต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 การจัดการเชิงกลยุทธ์
บทที่ 2 หลักการพื้นฐานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
บทที่ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
บทที่ 5 Michael E. Porter กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์
บทที่ 6 Benchmarking การเทียบเคียงแข่งดีเพื่อความเป็นเลิศของกิจการ
บทที่ 7 การกำหนดกลยุทธ์
บทที่ 8 กลยุทธ์เพื่ออนาคตสำหรับองค์การในโลกสมัยใหม่
บทที่ 9 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
บทที่ 10 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
บทที่ 11 การควบคุมกลยุทธ์
บทที่ 12 การควบคุมดุลยภาพในการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การด้วย Balanced Scorecard
บทที่ 13 การจัดการเชิงกลยุทธ์กับการแข่งขันระดับโลก
บทที่ 14 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม