รูปภาพสินค้า รหัส9786160843336
9786160843336
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ผู้เขียนปนิดา มาตนอก

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 103.00 บาท
ราคาสุทธิ 103.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160843336
จำนวน: 280 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 30 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเรียนวิชา (สอศ.) เขียนเบบงานโครงสร้าง รหัสวิชา 20106-2003 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในเล่มมี 7 บทเรียน มีใบงาน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนทุกบท สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
บทที่ 1 : มาตรฐานการเขียนแบบงานโครงสร้าง
บทที่ 2 : การเขียนแบบผังฐานราก
บทที่ 3 : การเขียนแบบผังโครงสร้างเสา คาร และพื้น
บทที่ 4 : การเขียนแบบผังโครงสร้างหลังคา
บทที่ 5 : การเขียนรูปขยายรายละเอียดทางวิศวกรรมโครงสร้าง
บทที่ 6 : การเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า
บทที่ 7 : การเขียนแบบสุขาภิบาล
บรรณานุกรม