รูปภาพสินค้า รหัส9786160839957
9786160839957
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทรจารุกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 144.00 บาท
ราคาสุทธิ 144.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160839957
จำนวน: 458 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 52 มม.
น้ำหนัก: 820 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ (สอศ.) เซ็นเซอร์ในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 20127-2008 เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่จะศึกษาหาความรู้ทางด้านการวัดและการควบคุมระบบด้วยเซ็นเซอร์ เนื้อหาวิชาจะประกอบด้วย ลิมิตสวิตช์ พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ โพเทนชิโอมิเตอร์ เอ็นโค๊ดเดอร์ เทคโคเจเนอเรเตอร์ อุลตร้าโซนิกส์ แอลวีดีที สเตนเกจ โหลดเซล เทอร์มิสเตอร์ อาร์ทีดีเทอร์โมคัปเปิล และใบงานที่ใช้บอร์ด Arduino และโปรแกรมแบบ Open Source ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยเสรี ที่สามารถนำไปทดลองปฏิบัติงานได้จริง
:: สารบัญ
บทที่ 1 เซ็นเซอรฺ์และทราสดิวเซอร์
บทที่ 2 ลิมิตสวิตช์
บทที่ 3 พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
บทที่ 4 โฟโตอิเล็กทริกเซ็นเซอร์
บทที่ 5 อุลตร้าโซนิกเซ็นเซอร์
บทที่ 6 โพเทนชิโอมิเตอร์
บทที่ 7 แอลวีดีที
บทที่ 8 สเตนเกจเเละโหลดเซล
บทที่ 9 เอ็นโค๊ตเดอร์และเทคโคเจรเนอเรเตอร์
บทที่ 10 เทอร์มิสเตอร์ อาร์ทีดี และเทอร์โมคัปเปิล
บรรณานุกรม