รูปภาพสินค้า รหัส9786160837687
9786160837687
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนสุทัศน์ ลิมปิยประพันธ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 90.00 บาท
ราคาสุทธิ 90.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160837687
จำนวน: 220 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 7 x 255 x 10 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ (รหัสวิชา 20501-2204)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาเกษตรกรรม กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เนื้อหาประกอบด้วย พื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ การจำแนกประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การวางแผนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ มาตรฐานการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับ และความสำคัญของการตลาดและการตลาดเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมมีแบบฝึกปฏิบัติและแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ
บทที่ 2 การจำแนกประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ
บทที่ 3 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
บทที่ 4 การวางแผนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
บทที่ 5 มาตรฐานการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
บทที่ 6 การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับ
บทที่ 7 ความสำคัญของการตลาดและการตลาดเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ