รูปภาพสินค้า รหัส9786160837663
9786160837663
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนสุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 69.00 บาท
ราคาสุทธิ 69.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160837663
จำนวน: 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 10 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน เนื้อหาตรงตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ เงินเฟ้อ เงินฝืด เงินตึงตัว วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ ปัญหางเศรษฐกิจของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข รวมถึงเศรษฐศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยทุกบทเรียนจะมีการเสริมสร้างการเรียนรู้ มีแบบประเมินผลการเรียนรู้ และใบงาน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะในการปฏิบัติ รวมทั้งได้นำความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาบูรณาการในเนื้อหาการเรียนด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
บทที่ 2 ระบบเศรษฐกิจ
บทที่ 3 อุปสงค์และอุปทาน
บทที่ 4 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน
บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 6 ทฤษฎีการผลิต
บทที่ 7 ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
บทที่ 8 รายได้ประชาชาติ
บทที่ 9 เงินเฟ้อ เงินฝืด และเงินตึงตัว
บทที่ 10 วัฏจักรเศรษฐกิจ
บทที่ 11 ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน
บทที่ 12 การพัฒนาเศรษฐกิจ
บทที่ 13 โครงสร้างเศรษฐกิจ ปัญหางเศรษฐกิจของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข
บทที่ 14 เศรษฐศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ในองค์กร