รูปภาพสินค้า รหัส9786160836147
9786160836147
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนเกรียง กิจบำรุงรัตน์, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160836147
จำนวน: 284 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 13 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2562
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้หลายคณะ เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น โดยมีเนื้อหาแบ่งออกได้เป็น 8 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมติฐาน
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ (Introduction to Statistics)
บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Elementary Data Analysis)
บทที่ 3 ความน่าจะเป็น (Probability)
บทที่ 4 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น
บทที่ 5 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง
บทที่ 6 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง
บทที่ 7 การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Estimation of Parameters)
บทที่ 8 การทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing)
ภาคผนวก
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
เฉลยแบบทดสอบท้ายบท
บรรณานุกรม
ดัชนี