รูปภาพสินค้า รหัส9786160836109
9786160836109
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนอำนาจ ทองแสน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 122.00 บาท
ราคาสุทธิ 122.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160836109
จำนวน: 364 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 16 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2003 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบ่งเป็น 8 บทเรียน ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องมือขนาดเล็ก เครื่องเลื่อยกล เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน และเครื่องมือกลซีเอ็นซี ซึ่งผู้เรียนในสาขาวิชานี้จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือกล
บทที่ 2 เครื่องมือขนาดเล็ก
บทที่ 3 เครื่องเลื่อยกล
บทที่ 4 เครื่องเจาะ
บทที่ 5 เครื่องกลึง
บทที่ 6 เครื่องกัด
บทที่ 7 เครื่องเจียระไน
บทที่ 8 เครื่องมือกลซีเอ็นซี