รูปภาพสินค้า รหัส9786160836048
9786160836048
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนกรุณาพร รัตนภูผา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 135.00 บาท
ราคาสุทธิ 135.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160836048
จำนวน: 420 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"การประมาณราคางานก่อสร้าง" เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคาก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม งานฐานราก งานเสา งานคาน งานพื้น งานบันได งานหลังคา งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล และการจัดทำบัญชีรายการวัสดุก่อสร้าง โดยเน้นตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณวัสดุก่อสร้างของแต่ละหมวดงานที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีแบบฝึกปฏิบัติประจำสัปดาห์ และแบบทดสอบท้าบบทเรียนทุกบท เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะการปฏิบัติงาน
:: สารบัญ
บทที่ 1 การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม
บทที่ 2 การประมาณราคางานฐานราก
บทที่ 3 การประมาณราคางานเสา
บทที่ 4 การประมาณราคางานคาน
บทที่ 5 การประมาณราคางานพื้น
บทที่ 6 การประมาณราคางานบันได
บทที่ 7 การประมาณราคางานหลังคา
บทที่ 8 การประมาณราคางานสถาปัตยกรรม
บทที่ 9 การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า
บทที่ 10 การประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล
บทที่ 11 การจัดทำบัญชีรายการวัสดุก่อสร้าง