รูปภาพสินค้า รหัส9786160836017
9786160836017
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนปัญจวรรณ อ่อนหวาน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 69.00 บาท
ราคาสุทธิ 69.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160836017
จำนวน: 236 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 11 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2562
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ความหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความสำคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยว ทรัพยากรท่องเที่ยวและธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อีกทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 สาขาการโรงแรม
:: สารบัญ
บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บทที่ 2 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บทที่ 3 ธุรกิจที่พักแรม
บทที่ 4 ธุรกิจนำเที่ยว
บทที่ 5 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บทที่ 6 ธุรกิจขนส่ง
บทที่ 7 ธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และธุรกิจนันทนาการ
บทที่ 8 ปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว