รูปภาพสินค้า รหัส9786160836000
9786160836000
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนอภิรักษ์ สุขเกษม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 105.00 บาท
ราคาสุทธิ 105.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160836000
จำนวน: 288 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 13 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2562
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในมีทั้งภาคทฤฎีและภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 8 หน่วยการเรียน เริ่มจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดและโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้า หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบหลายความเร็ว การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส และการบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า นอกจากนี้ในทุกหน่วยการเรียนยังมีแบบทดสอบก่อนเรีนนและหลังเรียน รวมทั้งมีแบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียน เพื่อใช้สำหรับวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 2 ชนิดและโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้า
บทที่ 3 หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
บทที่ 4 หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
บทที่ 5 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบหลายความเร็ว
บทที่ 6 การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส
บทที่ 7 การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส
บทที่ 8 การบำรุงเมอร์เตอร์ไฟฟ้า

- ใบงานปฏิบัติงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ