รูปภาพสินค้า รหัส9786160835997
9786160835997
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนอภิรักษ์ สุขเกษม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 99.00 บาท
ราคาสุทธิ 99.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160835997
จำนวน: 260 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 11 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "หม้อแปลงไฟฟ้า (รหัสวิชา 20104-2105)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 9 บท ประกอบด้วย หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า หลักการทำงานและอัตราส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้า สภาวะการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า โวลเตจเรกูเลชันและประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าใช้งาน หม้อแปลงประกอบเครื่องวัดไฟฟ้า การพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก และการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า นอกจากนี้ในทุกบทเรียนยังมีแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และแบบฝึกหัดประจำบทเพื่อใช้สำหรับวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน
:: สารบัญ
บทที่ 1 หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 2 โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า
บทที่ 3 หลักการทำงานและอัตราส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้า
บทที่ 4 สภาวะการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
บทที่ 5 โวลเตจเรกูเลชันและประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า
บทที่ 6 การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าใช้งาน
บทที่ 7 หม้อแปลงประกอบเครื่องวัดไฟฟ้า
บทที่ 8 การพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก
บทที่ 9 การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
ใบงานและแบบประเมินผลใบงาน