รูปภาพสินค้า รหัส9786160835515
9786160835515
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 66.00 บาท
ราคาสุทธิ 66.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160835515
จำนวน: 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 10 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2562
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ เพศวิถีศึกษา (รหัสวิชา 20000-1602) ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 มีเนื้อหาให้สามารถศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม ทักษะการตัดสินใจ การต่อรอง การสื่อสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น รวมถึงกฎหมายว่าด้วยเพศ สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะสามารถพัฒนาความรู้และความคิดให้แก่นักเรียน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
บทที่ 1 พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น
บทที่ 2 สรีระและการดูแลสุขภาพทางเพศ
บทที่ 3 สัมพันธภาพระหว่างเพศ
บทที่ 4 ความรับผิดชอบการแสดงออกทางเพศ
บทที่ 5 ทักษะการตัดสินใจ
บทที่ 6 การต่อรอง การสื่อสาร และกลไกในการป้องกันตัวทางเพศ
บทที่ 7 การตระหนักในคุณค่าของตนเอง
บทที่ 8 สิทธิในการแสดงออกตามวิถีทางเพศ
บทที่ 9 กฎหมายว่าด้วยเพศและความเสมอภาคทางเพศ