รูปภาพสินค้า รหัส9786160835263
9786160835263
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา องค์การต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานและบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี
ผู้เขียนกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160835263
จำนวน: 368 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 16 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ" เล่มนี้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ นอกจากนี้ยังครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของพฤติกรรมองค์กรและการพัฒนาองค์การ ความแตกต่างระหว่างบุคคล พฤติกรรมกลุ่มทัศนคติ การรับรู้และการเรียนรู้ ภาวะผู้นำในองค์การ การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสาร อำนาจและการเมืองในองค์การ โครงสร้างองค์การและวัฒนธรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การ เทคนิคการพัฒนาองค์การ และแนวโน้มพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การในอนาคต รวมทั้งความรู้ด้านเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ ช่วยเสริมสร้างความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานและบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
บทที่ 1 วิวัฒนาการของพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
บทที่ 2 ความแตกต่างระหว่างบุคคล
บทที่ 3 พฤติกรรมกลุ่ม
บทที่ 4 ทัศนคติ การรับรู้และการเรียนรู้
บทที่ 5 ภาวะผู้นำในองค์การ
บทที่ 6 การตัดสินใจทางการบริหาร
บทที่ 7 การจัดการความขัดแย้งในองค์การ
บทที่ 8 การติดต่อสื่อสารในองค์การ
บทที่ 9 อำนาจและการเมืองในองค์การ
บทที่ 10 โครงสร้างองค์การและวัฒนธรรมองค์การ
บทที่ 11 การเปลี่ยนแปลงองค์การ
บทที่ 12 เทคนิคการพัฒนาองค์การ
บทที่ 13 แนวโน้มพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การในอนาคต