รูปภาพสินค้า รหัส9786160835188
9786160835188
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี องค์การต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนสมคิด บางโม, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 285.00 บาท
ราคาสุทธิ 285.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160835188
จำนวน: 396 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 16 มม.
น้ำหนัก: 700 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "องค์การและการจัดการ" เล่มนี้ สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี วิชาเอกในกลุ่มการบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น วิชาเอกการบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การบัญชี การเงินการธนาคาร เป็นต้น เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับองค์การ ทฤษฎีองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการงานบุคคล การอำนวยการ การควบคุมงาน ภาวะผู้นำกับการจัดการ การทำงานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้ง แนวคิดการบริหารสมัยใหม่ รวมถึงการจัดการระหว่างประเทศ โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย ตลอดจนมีแบบฝึกหัดท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การ
บทที่ 2 ทฤษฏีองค์การ
บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงองค์การ
บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
บทที่ 5 การวางแผน
บทที่ 6 การจัดองค์การ
บทที่ 7 การจัดการงานบุคคล
บทที่ 8 การอำนวยการ
บทที่ 9 การควบคุมงาน
บทที่ 10 ภาวะผู้นำกับการจัดการ
บทที่ 11 การทำงานเป็นทีม
บทที่ 12 การบริหารความเข้มแข็ง
บทที่ 13 แนวความคิดการบริหารสมัยใหม่
บทที่ 14 การจัดการระหว่างประเทศ