รูปภาพสินค้า รหัส9786160835140
9786160835140
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนจิตินันท์ วงศ์นาวี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 71.00 บาท
ราคาสุทธิ 71.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160835140
จำนวน: 244 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 11 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "การบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002)" มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประกอบด้วย 8 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี รายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภททั่วไปและงบทดลอง สมุดเงินสด 2 ช่อง รายการปรับปรุงบัญชี กระดาษทำการและงบการเงิน การปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี โดยในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
บทที่ 2 รายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้า
บทที่ 3 การบัญทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
บทที่ 4 การบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภททั่วไปและงบทดลอง
บทที่ 5 สมุดเงินสด 2 ช่อง
บทที่ 6 รายการปรับปรุงบัญชี
บทที่ 7 กระดาษทำการและงบการเงิน
บทที่ 8 การปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี