รูปภาพสินค้า รหัส9786160834884
9786160834884
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนธนพนธ์ พรมราช

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 98.00 บาท
ราคาสุทธิ 98.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160834884
จำนวน: 256 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2562
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลัย รหัสวิชา 20104-2104" เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 มีเนื้อหาให้สามารถศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ การเกิดรูปคลื่นไซน์ สมการแรงเคลื่อนไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของความเร็วรอบ ขั้วแม่เหล็กและความถี่ การทำงาน คุณลักษณะและการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า งานถอดประกอบอัลเทอร์เนเตอร์รถยนต์ เครื่องกำเนิดที่ชขันด้วยเครื่องยนต์ งานพันขดลวดเครื่องกำเนินไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส งานต่อขดลวดแบบสตาร์ เดลต้า งานทดสอบแรงดัน เป็นต้น เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างประกอบหลากหลายและแบบฝึกหัดท้ายบท
:: สารบัญ
บทที่ 1 แม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 2 โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 3 การพันขดลวดอาร์มเมเจอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 4 คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 5 การควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 6 การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

ใบปฏิบัติงานและใบงาน
- ใบปฏิบัติงานที่ 1 การบันทึกข้อมูลภายนอกและการถอด-ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับในรถยนต์
- ใบปฏิบัติงานที่ 2 การบันทึกข้อมูลภายนอกและการถอด-ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส แบบขับด้วยเครื่องยนต์
- ใบปฏิบัติงานที่ 3 การบันทึกข้อมูลภายในและการรื้อขดลวดอาร์เมเจอร์ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส หรือ 3 เฟส
- ใบปฏิบัติงานที่ 4 การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับในรถยนต์
- ใบปฏิบัติงานที่ 5 การทำแบบขดลวดและการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส
ฯลฯ