รูปภาพสินค้า รหัส9786160832514
9786160832514
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน ประเมิน และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ
ผู้เขียนอมรรักษ์ สวนชูผล, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 160.00 บาท
ราคาสุทธิ 160.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160832514
จำนวน: 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 172 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2561
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ" เล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกด้านการจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุในเมืองไทย โดยมีเนื้อหา 8 บท ได้แก่ โครงสร้างและลักษณะธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การวิเคราะห์สภาพธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การวางตำแหน่งทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การควบคุมคุณภาพสถานประกอบการสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ปัญหาธุรกิจบริการผู้สูงอายุ รวมถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบกิจการและแนวโน้มธุรกิจบริการผู้สูงอายุในอนาคต โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมทีแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ และเอกสารอ้างอิงสำหรับศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเหมาะกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ที่ต้องการทำธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
:: สารบัญ
บทที่ 1 โครงสร้างและลักษณะธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ
บทที่ 3 การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
บทที่ 4 การวางตำแหน่งทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
บทที่ 5 การควบคุมคุณภาพสถานประกอบการสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
บทที่ 6 การบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
บทที่ 7 ปัญหาธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
บทที่ 8 จรรยาบรรณของผู้ประกอบกิจการและแนวโน้มธุรกิจบริการผู้สูงอายุในอนาคต
:: คำนิยม
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างยิ่ง แลละมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือวิชาการประเภทคลาสสิค สำหรับวิชาการจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุและประเทศไทย โดยปราศจากข้อกังขาทั้งปวง
-- รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ --
อาจารย์อาวุโสภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน

หนังสือเล่มนี้ถือเป็นกลไกเล็กๆ ส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อนักศึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจแนวทางเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
-- ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว --
รักษาการแทนอธิการบดี
มหาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์