รูปภาพสินค้า รหัส9786160830619
9786160830619
ผลงานที่เกิดจากการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งได้ศึกษา ค้นคว้า และทำงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
ผู้เขียนน้ำฝน อัศวเมฆิน, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 259.00 บาท
ราคาสุทธิ 259.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160830619
จำนวน: 344 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 245 x 15 มม.
น้ำหนัก: 586 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Fundamentals of Software Engineering)" เป็นผลงานที่เกิดจากการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งได้ศึกษา ค้นคว้า และทำงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง และได้เรียบเรียงเป็นหนังสือให้มีเนื้อหาที่อธิบายถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ และการทดสอบซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งมีคำอธิบาย ตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบอย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการพื้นฐานและทฤษฎีของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งสามารถนำเทคนิคต่างๆ ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้งานได้

หนังสือเล่มนี้ ถูกพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่สอง ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ มาตรฐาน CMMI และมาตรฐาน ISO/IEC 29110 จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารโครงการซอฟต์แวร์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
บทที่ 2 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
บทที่ 3 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์
บทที่ 4 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
บทที่ 5 ศวกรรมความต้องการ
บทที่ 6 การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์
บทที่ 7 การออกแบบซอฟต์แวร์
บทที่ 8 การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม
บทที่ 9 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
บทที่ 10 การทดสอบซอฟต์แวร์
บทที่ 11 มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์

- บรรณานุกรม