รูปภาพสินค้า รหัส9786160822843
9786160822843
"การบริหารการพัฒนา" ปรากฏเป็นสาขาสำคัญของรัฐประศาสนศาสตร์เมื่อทศวรรษที่ 1970 เริ่มต้นจากการเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ว่า "การบริหาร" เป็นมิติสำคัญของ "การพัฒนา" ทุกด้าน
ผู้เขียนเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160822843
จำนวน: 312 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2558
:: คำนำ
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรก เป็นแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา ส่วนที่สอง เป็นการมองการบริหารการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และส่วนที่สาม เป็นแนวทางหลักๆ ในการบริหารการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร การปฏิรูประบบราชการ การกระจายอำนาจ การจัดงบประมาณ การจัดบุคลากร และบทบาทในการพัฒนาขององค์การสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากการพัฒนาในยุคต้น โดยในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ศึกษาการพัฒนา ทั้งในชั้นเรียนและนักพัฒนา โดยเฉพาะนัักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทที่ศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนา เศรษฐกิจ การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน
:: สารบัญ
บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา
บทที่ 2 การบริหารเปรียบเทียบกับการบริหารการพัฒนา
บทที่ 3 ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา
บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการพัฒนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ
บทที่ 5 สภาพแวดล้อมของการบริหารการพัฒนา
บทที่ 6 แนวทางในการบริหารการพัฒนา
บทที่ 7 การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
บทที่ 8 ระบบราชการและการปฏิรูป
บทที่ 9 การวางแผนเพื่อการพัฒนา
บทที่ 10 การกระจายอำนาจเพื่อการพัฒนา
บทที่ 11 การจัดงบประมาณเพื่อการพัฒนา
บทที่ 12 การจัดบุคลากรเพื่อการพัฒนา
บทที่ 13 บทบาทในการพัฒนาขององค์การสาธารณประโยชน์