รูปภาพสินค้า รหัส9786160822591
9786160822591
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนชัชชัย จำลอง, สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 98.00 บาท
ราคาสุทธิ 98.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160822591
จำนวน: 248 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 13 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2558
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล" ตั้งแต่หลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล ตารางข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง การสืบค้น แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล การสร้างฟอร์ม และรายงานข้อมูล โดยในเล่มได้อธิบายการใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน พร้อมภาพประกอบที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เสริมทักษะด้วยแบบทดสอบประเมินผลการเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจของเนื้อหาในแต่ละบท
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
บทที่ 2 รู้จัก Access 2010
บทที่ 3 การสร้างตารางเก็บข้อมูล
บทที่ 4 การจัดการข้อมูลและตาราง
บทที่ 5 การสร้างคิวรีเบื้องต้น
บทที่ 6 การสร้างแอกชั่นคิวรี
บทที่ 7 ฟอร์มและคอนโทรลเบื้องต้น
บทที่ 8 การจัดการคอนโทรลของฟอร์ม
บทที่ 9 การสร้างฟอร์มแบบซับซ้อน
บทที่ 10 การสร้างรีพอร์ต