รูปภาพสินค้า รหัส9786160820634
9786160820634
ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 185.00 บาท
ราคาสุทธิ 185.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160820634
จำนวน: 328 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 15 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"เครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส์" กล่าวถึง แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ มัลติมิเตอร์ และออสซิลโลสโคป เพื่อใช้ตรวจวัด ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ ไมโครโฟน ลำโพง รีเลย์ หม้อแปลง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ และในหมวดเครื่องกลประกอบด้วย เครื่องมือวัด ได้แก่ บรรทัดเหล็ก วงเวียน เครื่องมือวัดมุม เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ และไมโครมิเตอร์ เพื่อใช้ตรวจวัดมิติของชิ้นส่วนทางกลอย่างละเอียด โดยเในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการศึกษาในระดับอาชีวะ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า (Electrical Source)
บทที่ 2 ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น (Basic Electrical Theory)
บทที่ 3 อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Devices)
บทที่ 4 โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์ (Voltmeter Ammeter and Ohmmeter)
บทที่ 5 มัลติมิเตอร์ (Multimeter)
บทที่ 6 ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ (Resistor Condenser and Inductor)
บทที่ 7 ไมโครโฟน ลำโพง รีเลย์ และหม้อแปลง (Microphone Loudspeaker Relay and Transformer)
บทที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ (Semiconductors Device)
บทที่ 9 ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)
บทที่ 10 บรรทัดเหล็ก (Steel Rulers)
บทที่ 11 วงเวียน (Calipers)
บทที่ 12 เครื่องมือวัดมุม (Protractor Instruments)
บทที่ 13 เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (Vernier Caliper)
บทที่ 14 ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)