รูปภาพสินค้า รหัส9786160811311
9786160811311
หนังสือเล่มนี้โดยมุ่งเน้นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ โดยใช้การประเมินตามสภาพจริงเเละประเมินสมรรถภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ความคิด
ผู้เขียนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 160.00 บาท
ราคาสุทธิ 160.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160811311
จำนวน: 196 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 255 x 11 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ --- เดือน -- ปี 2012
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือการวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์เล่มนี้ มุ่งเน้นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ โดยใช้การประเมินตามสภาพจริงและประเมินสมรรถภาพของผู้เรียให้เต็มศึกยภาพ โดยใช้การประเมินตามสภาพจริงและประเมินสมรรถภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรุ้ความคิด กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์ ผลการประเมินที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การสอนของผู้สอน และการบริหารจัดการของสถานศึกษา
:: สารบัญ
บทที่ 1 การวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยแบบทดสอบ
บทที่ 3 การประเมินสมรรถภาพ
บทที่ 4 การประเมินการทำกิจกรรมและผลงาน
บทที่ 5 การประเมินความสามารถในการคิดอภิปัญญาและจิตวิทยาศาสตร์